Regulamin i RODO

§1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Good Flight - JB Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Good Flight spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK „Karpaty” 3/11, 00-712 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 670391, NIP: 5213774018, REGON: 366889270.

Aukcje SuperGolab.pl - prowadzona przez Good Flight w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Aukcje oraz świadczone inne usługi związane z Aukcjami, utrzymywana przez Good Flight w domenie supergolab.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Good Flight.

Towar - żywe zwierzę, rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Aukcji, zgodnie z Regulaminem Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Good Flight w ramach Aukcje SuperGolab.pl na zasadach określonych w Regulaminie

Sprzedawca - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Aukcje SuperGolab.pl niezależnie od rodzaju Aukcji

Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji podczas Aukcji licytacyjnej

Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Aukcje SuperGolab.pl niezależnie od rodzaju Aukcji

Aukcje - procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w §3 Regulaminu: "Rodzaje Aukcji"

Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Good Flight pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aukcje SuperGolab.pl

Rejestracja - procedura zakładania Konta

Regulamin - niniejszy Regulamin Aukcje SuperGolab.pl

Dane osobowe  - w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych

§2 Uczestnictwo w Aukcje SuperGolab.pl

1. Użytkownikami, z wyjątkiem przedstawionym w §2 punkt 2, mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które mają ukończony 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Poprzez Rejestrację, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, oświadcza, że zawiera umowy w ramach Aukcje Supergolab.pl za zgodą opiekuna prawnego. Użytkownik lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika w ramach Aukcje SuperGolab.pl, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Good Flight i osób trzecich.

2. Użytkownikiem, który jest Sprzedawcą, może być jedynie pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Konto Użytkownika, który jest Sprzedawcą, tworzone jest i obsługiwane wyłącznie przez Good Flight. Sprzedawca udziela Good Flight pełnomocnictwa, dzięki któremu Good Flight, w jego imieniu, może prowadzić wszelkie działania związane z obsługą Konta Sprzedawcy, m.in. obsługę Aukcji, w ramach umowy zawartej pomiędzy Good Flight a Sprzedawcą. Good Flight nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedawca ma możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru.

3. Good Flight może odmówić założenia Konta Użytkownika, który chce być Sprzedawcą, bez podania przyczyny.

4. Sprzedawca ma dostęp do swojego Konta Użytkownika.

5. Do Rejestracji Konta Użytkownika niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty e-mail, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Aukcje SuperGolab.pl (login) oraz hasła.

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail wysłana zostanie wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Dodatkowo na wpisany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu kontaktowego zostanie wysłana wiadomość SMS z kodem niezbędnym do potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy osobą fizyczną a Good Flight, której przedmiotem są usługi świadczone przez Good Flight w ramach Aukcje SuperGolab.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w §2 punkt 6, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Informacje o chęci odstąpienia od umowy należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@supergolab.pl lub wysyłając list na adres: JB Management sp. z o.o. Good Flight sp. k. ul. Batalionu AK „Karpaty” 3/11, 00-712 Warszawa. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Aukcja SuperGolab.pl, w szczególności: złożył ofertę podczas licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz.

8. Good Flight może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Aukcje SuperGolab.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w §2 punkt 5.

9. Wynikiem poprawnej Rejestracji Good Flight jest utworzenie dla Użytkownika Konta przypisanego do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Aukcje SuperGolab.pl loginu i hasła (logowanie).

10. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Aukcje SuperGolab.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w §2 punkt 5, podczas korzystania z usług Aukcje SuperGolab.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji pełnej Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej podczas rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

11. Z wyjątkiem Konta Użytkownika, który jest Sprzedawcą, Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

12. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zatrzymać w tajemnicy hasło do Konta.

13. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą Aukcje SuperGolab.pl Konto może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

14. Good Flight zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Aukcje SuperGolab.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Aukcji jest zagrożone.

15. Good Flight może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do swojego Konta.

16. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Aukcje SuperGolab.pl.

§3 Rodzaje Aukcji

1. Good Flight, jako operator Aukcje SuperGolab.pl, pozwala Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Good Flight nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru, który jest przedmiotem Aukcji SuperGolab.pl.

2. W ramach Aukcje SuperGolab.pl można przeprowadzić 3 rodzaje Aukcji:
a) Aukcja licytacyjna, w ramach której Sprzedawca poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem oferującym najwyższą cenę (licytacja),
b) Aukcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedawcę cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty;
c) Aukcja specjalna, która oznacza Aukcję wystawioną wyłącznie przez Good Flight (Good Flight występuje jako Sprzedawca) lub podmiot upoważniony do wystawienia Aukcji specjalnej na podstawie umowy z Aukcje SuperGolab.pl.

3. Proponowane przez Użytkowników ceny, jak i inne warunki Aukcji są informacjami jawnymi, widocznymi dla wszystkich odwiedzających Aukcje SuperGolab.pl.

4. Celem Aukcji dotyczących sprzedaży żywych zwierząt jest zawarcie umowy, w związku z tym jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Aukcji są wiążące. Sprzedaż żywych zwierząt w Aukcje SuperGolab.pl jest z zgodna z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856).

5. W Aukcjach specjalnych Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostęp do Aukcji poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego Użytkowników lub Użytkowników zweryfikowanych pod kątem spełniania określonych przez Sprzedawcę kryteriów bądź przepisy obowiązującego prawa. Do celów realizacji omawianej Aukcji, z uwagi na ich szczególny charakter, prawa i obowiązki Sprzedawców lub Kupujących zawarte w opisach tych Aukcji, mogą być inne, niż w Regulaminie.

§4 Zakazane Towary

1. Sprzedawca zobowiązują się do niewystawiania na Aukcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

2. Przedmioty, o których mowa w §4 punkt 1 nie mogą być również oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

§5 Rozpoczęcie Aukcji

1. Aby wystawić Towar w Aukcji należy skontaktować się z Good Flight, który na podstawie otrzymanych informacji oraz wspólnych ustaleń (osobna umowa) utworzy Konto Użytkownika dla Sprzedawcy (jeżeli wcześniej ono nie istniało), a następnie w ramach tego Konta utworzy Aukcję (lub kilka Aukcji).

2. Sprzedawca wyraża zgodę na publikowanie informacji o Aukcji w różnych mediach (np. prasa, telewizja, Internet, radio) w celach promocyjnych

3. Sprzedawca oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Aukcja.

4. Informacje o Towarze, przekazywane Good Flight przez Sprzedawcę, powinny być kompletne i rzetelne oraz nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru. Informacje te powinny być zgodne z wymogami prawa, w szczególności powinny zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje, które przekazał do stworzenia opisu Aukcji.

5. Good Flight zastrzega sobie prawo do modyfikacji otrzymanych od Sprzedającego informacji o Towarze, które nie prowadzą do zmian ich znaczenia, w celu polepszenia ich zrozumienia, czytelności i atrakcyjności.

6. Good Flight zastrzega sobie prawo do dodawania informacji pozyskanych z własnych źródeł, które związane są z Towarem lub Sprzedawcą, do opisu Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które do opisu Towaru dodał Good Flight.

7. Sprzedawca jest związany treścią zawartą w opisie Aukcji i może dokonać zmian treści zawartej w opisie Aukcji za pośrednictwem Good Flight. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Aukcji, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

8. Sprzedawca zobowiązany jest określić możliwy sposób lub sposoby zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Przebieg Aukcji

1. Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Aukcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Aukcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Aukcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

2. Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant zgadza się na przekazanie Sprzedawcy nazwy jego Konta (loginu).

3. Przystępując do Aukcji licytacyjnej, Licytant określa cenę Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny, zgodnie z poniższą tabelą: Najwyższa oferowana cena w danej chwili / Kwota postąpienia:
1,00 - 1.000 zł - 20,00 zł
Powyżej 1.000 - 50,00 zł

4. Podczas Aukcji licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

5. Podczas Aukcji licytacyjnej, jeśli Licytant złoży ofertę w ostatnich 5 minutach trwania Aukcji, to system Aukcje SuperGolab.pl automatycznie przedłuży czas trwania tej Aukcji o 5 minut.

6. Zwycięzcą Aukcji licytacyjnej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

7. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Aukcji (Sprzedawcy i Licytantów) do momentu zakończenia Aukcji albo do odrzucenia ich przez Good Flight. Odrzucenie oferty może nastąpić:
a) na prośbę Licytanta lub
b) na prośbę Sprzedawcy lub
c) z uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Good Flight,
d) w związku z zakończeniem Aukcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w §6 punkt 10.

8. Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Aukcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Aukcji.

9. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Aukcji następuje:
a. w Aukcjach z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
b. z chwilą zakończenia Aukcji na podstawie decyzji Good Flight, o której mowa w §6 punkt 10.
c. w Aukcjach wyłącznie z opcją Kup Teraz na podstawie decyzji Good Flight w sytuacjach opisanych w §8 punkt 4.

10. Good Flight może w każdym czasie zamknąć Aukcję, zwycięzców Aukcji ustala się wówczas według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli podczas Aukcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, na wniosek Sprzedawcy, Good Flight w drodze wyjątku może zakończyć Aukcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Aukcji), po uprzednim odrzuceniu wszystkich złożonych przez Licytantów ofert.

11. Poza ceną ustaloną zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedawca może obciążyć Kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

12. Good Flight dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aukcje SuperGolab.pl. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak SuperGolab.pl mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Good Flight stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

13. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych i awariach są umieszczane jako artykuł z kategorii "Wydarzenia bieżące" na stronie głównej portalu www.supergolab.pl

14. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Good Flight dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Aukcji jest następujący: Aukcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 60 minut po jej usunięciu, są przedłużane o 24 godziny.

15. Za awarię techniczną uważa się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy nie posiadają możliwości korzystania z podstawowych funkcji Aukcje SuperGolab.pl związanych z organizowaniem Aukcji, w szczególności nie mogą się zalogować, złożyć oferty lub wyszukiwać Aukcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w Aukcje SuperGolab.pl. W przypadku wystąpienia awarii technicznej: Aukcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 60 minut po jej usunięciu, są przedłużane o 24 godziny.

§7 Zawarcie umowy

1. Jeżeli w chwili zakończenia Aukcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedawcy i Kupującego informacji o jej zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu Aukcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji teleinformatycznej, np. wiadomość SMS) mają charakter wyłącznie informacyjny. Natomiast zakończenie Aukcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną podczas lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

2. Z wyjątkiem przypadków przedstawionych w §7 punkt 3 zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcom a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedawcom a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedawca jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów uwarunkowany jest obowiązującymi przepisami prawa.

3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy.

4. Bezpośrednio po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sprzedawca otrzymują informacje przekazane Aukcje SuperGolab.pl przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

5. Opcjonalnie Aukcje SuperGolab.pl w ramach informacji, o której mowa w §7 punkt 4 może zamieścić dodatkowe treści będące wiadomościami dla Kupującego i Sprzedawcy, w tym wszystkie dane Kupującego i Sprzedawcy podane w czasie Rejestracji Konta Użytkownika.

6. Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy. Sprzedawca i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, w celu finalizacji zawartej pomiędzy nimi umowy.

7. Jeżeli Aukcja nie zakłada własnych zasad dotyczących płatności, to Kupujący w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia Aukcji, powinien dokonać płatności na rzecz Sprzedawcy w określonej w Aukcji formie. Kwota płatność: a) w przypadku kupna w licytacji (Aukcje licytacyjne) równa się najwyższej złożonej przez Kupującego oferty; b) w przypadku opcji Kup Teraz (Aukcje z opcją Kup Teraz) równa cenie Kup Teraz. Do kwoty płatności może być doliczona dodatkowa kwota, która wiąże się z pokryciem przez Kupującego kosztów transportu oraz opakowania. Informacja o doliczeniu dodatkowej kwoty każdorazowo musi być podana w opisie Aukcji.

8. Sprzedawca zobowiązują się do przestrzegania postanowień Kodeksu Cywilnego, w szczególności zapisów dotyczących rękojmi za wady.

§8 Rola Aukcje SuperGolab.pl

1. Good Flight pełni rolę pomocnika dla Sprzedawcy. Sprzedawca udziela Good Flight pełnomocnictwa, dzięki któremu Good Flight, w jego imieniu tworzy Konto Użytkownika dla Sprzedawcy i w jego ramach prowadzi wszelkie działania związane z obsługą Konta Sprzedawcy, m.in. obsługę Aukcji, w ramach umowy zawartej pomiędzy Good Flight a Sprzedawcą.

2. Good Flight nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Aukcje SuperGolab.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Aukcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Good Flight w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Aukcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedawców do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Good Flight nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

3. Good Flight nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Aukcji, zastrzega sobie jednak możliwość edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Aukcji, o czym informuje Sprzedawcę oraz Licytantów.

4. Good Flight może usunąć Aukcję, gdy czynności związane z Aukcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Aukcje SuperGolab.pl. Wskutek usunięcia Aukcji informacje dotyczące tej Aukcji (w szczególności treść zawarta na stronie Aukcji) przestają być dostępne w Aukcje SuperGolab.pl, dalsze czynności w ramach tej Aukcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Wskutek zakończenia Aukcji przed czasem oferty złożone do czasu zakończenia Aukcji nie zachowują ważności.

5. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Aukcje SuperGolab.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w §2 punkt 5, Good Flight może:
a) upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,
b) udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,
c) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Aukcje SuperGolab.pl,
d) uzależnić korzystanie z Aukcje SuperGolab.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,
e) uzależnić korzystanie z Aukcje SuperGolab.pl od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Aukcji,
f) zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Użytkownika.
Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu.
Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Good Flight lub innych Użytkowników.

6. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Good Flight i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Good Flight w ramach Aukcje SuperGolab.pl. Wynik Aukcji, w których Użytkownik uczestniczył w chwili zawieszenia Konta jako Licytant, ustala się zgodnie z §6 punkt 10.

7. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Good Flight. Good Flight może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.

8. W przypadku nie wywiązania się z umowy przez Kupującego, Sprzedawca może udzielić pełnomocnictwa Good Flight, dzięki któremu Good Flight w imieniu Sprzedawcy, może podjąć wszelkie działania zgodnie z obowiązującym prawem, których celem jest doprowadzenie do wywiązania się z umowy przez Kupującego.

§9 Opłaty

1. Usługi świadczone przez Good Flight w ramach Aukcje SuperGolab.pl są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedawca. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 1 "Opłaty" do Regulaminu.

2. W związku z tym, że każdy sprzedawca jest traktowany tak, jakby był osobą fizyczną, to Kupujący nie mogą żądać wystawienia faktury w związku z realizacją umowy. Zasady wystawiania faktur określa obowiązujące prawo.

§10 Obowiązku Użytkowników

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Aukcje SuperGolab.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Aukcje SuperGolab.pl lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach Aukcje SuperGolab.pl umowach.

3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Aukcje SuperGolab.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Good Flight lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Aukcje SuperGolab.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Good Flight i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Good Flight oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Aukcje SuperGolab.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Aukcje SuperGolab.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

§11 Zmiany Regulaminu

1. Good Flight może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Aukcje SuperGolab.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Good Flight, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Aukcje SuperGolab.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Aukcje SuperGolab.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Aukcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Aukcje SuperGolab.pl. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Good Flight ze skutkiem określonym w §11 punkt 1.

§12 Informacje o przetwarzanych danych osobowych w firmie JB MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FLIGHT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1. ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest JB MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FLIGHT SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie ul. Batalionu AK Karpaty 3/11, 00-712 Warszawa

2. Dane osobowe są zbierane w formularzu rejestracyjnym konta i przechowywane w sposób bezpieczny na serwerach. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy. Dane kontaktowe podawane w formularzu rejestracyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Podane przez Państwa  dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu sprawnego sfinalizowania transakcji. Udostępnienie danych dotyczy jedynie wygranych aukcji.

3. Sprzedający - jeśli obowiązuje go ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), po uzyskaniu od serwisu SuperGolab.pl danych osobowych kupujących jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w szczególności dotyczące prawa do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, prawa do przenoszenia tych danych osobowych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędnym warunkiem uczestnictwa w licytacji gołębia.
Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych. Dodatkowo przysługuje prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

5. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.

6. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez JB MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FLIGHT SPÓŁKA KOMANDYTOWA Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z nami w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@supergolab.pl  w temacie wpisując RODO

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres:

JB MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FLIGHT SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie ul. Batalionu AK Karpaty 3/11 00-712 Warszawa

7. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Good Flight w związku z korzystaniem z Aukcje SuperGolab.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Good Flight informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Aukcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Aukcji. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie powyżej wskazanych informacji w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Aukcje SuperGolab.pl.

8. Zakończone Aukcje mogą być publikowane w subdomenie archiwum-aukcji.supergolab.pl. Good Flight nie zapewnia, ani nie gwarantuje pełnego i kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych Aukcjach, a informacje publikowane mają jedynie charakter poglądowy.

§13 Rozwiązanie umowy

1. Świadczenie usług w ramach Aukcje SuperGolab.pl ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w art.16.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Good Flight (dotyczącą określonego Konta) przekazując stosowną informację drogą elektroniczną na adres: kontakt@supergolab.pl lub listownie na adres: JB Management sp. z o.o. Good Flight sp. k. ul. Batalionu AK „Karpaty” 3/11, 00-712 Warszawa. Z uwzględnieniem warunku określonego w §13 punkt 4, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:
a) Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Aukcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia,
b) Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Aukcje SuperGolab.pl i sfinalizować umowy zawarte w wyniku Aukcji.

2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Good Flight za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w §13 punkt 1.

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Good Flight, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Aukcje SuperGolab.pl bez uprzedniej zgody Good Flight.

4. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Good Flight (dotyczącej określonego Konta) odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Aukcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.

§14 Kontakt i reklamacje

1. Użytkownik może kontaktować się z Good Flight w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres: kontakt@supergolab.pl lub listownie na adres: JB Management sp. z o.o. Good Flight sp. k. ul. Batalionu AK „Karpaty” 3/11, 00-712 Warszawa.

2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Aukcje SuperGolab.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Aukcje SuperGolab.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Good Flight zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Good Flight rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Good Flight może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

§15 Prawo właściwe i spory

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Good Flight, której przedmiotem są usługi świadczone przez Good Flight w ramach Aukcje SuperGolab.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Good Flight w ramach Aukcje SuperGolab.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§16 Załączniki

1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Załącznik nr 1: Opłaty;

2. Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Aukcje SuperGolab.pl. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.

§17 Ważność

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1 – Opłaty

§1 Ustalenie wstępne

1. Jeżeli umowa pomiędzy Good Flight a Sprzedawcą nie posiada własnych ustaleń dotyczących opłat oraz rozliczania należności finansowych, to przyjmuje się, że obowiązują postanowienia Regulaminu i niniejszego Załącznika nr 1 „Opłaty”.

§2 System rozliczeń

1. Good Flight pobiera opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Aukcji świadczone w ramach Aukcje SuperGolab.pl według następujących systemów rozliczeniowych:

System rozliczeniowy nr 1 – wyłącznie prowizja od ceny sprzedaży
W ramach tego systemu obowiązują dwa progi wysokości prowizji:
a) 20% od ceny sprzedaży w Aukcji, w której Good Flight brał czynny udział w gromadzeniu materiałów niezbędnych do opisu Towaru (np. przyjazd do Sprzedawcy, realizacja zdjęć, wideo, skanowania, przeprowadzenie wywiadu, utworzenie tekstów, przeprowadzenie wywiadu telefonicznego itp.)
b) 15% od ceny sprzedaży w Aukcji, w której materiały niezbędne do opisu Towaru, w przeważającej części, dostarczył Sprzedawca bez konieczności czynnego udziału Good Flight.

System rozliczeniowy nr 2 – mniejsza prowizja od ceny sprzedaży + opłata za wystawienie Aukcji
Opłata za wystawienie jednej Aukcji: 50zł. Opłata naliczana jest w momencie rozpoczęcia Aukcji.
W ramach tego systemu obowiązują dwa progi wysokości prowizji:
a) 10% od ceny sprzedaży w Aukcji, w której Good Flight brał czynny udział w gromadzeniu materiałów niezbędnych do opisu Towaru (np. przyjazd do Sprzedawcy, realizacja zdjęć, wideo, skanowania, przeprowadzenie wywiadu, utworzenie tekstów, przeprowadzenie wywiadu telefonicznego itp.)
b) 7,5% od ceny sprzedaży w Aukcji, w której materiały niezbędne do opisu Towaru, w przeważającej części, dostarczył Sprzedawca bez konieczności czynnego udział Good Flight.

2. Good Flight dopuszcza możliwość pobierania opat za opcje dodatkowe przy wystawianiu Towaru. Występowanie i wysokość tych opłat będą regulowane przez umowę zawieraną pomiędzy Good Flight a Sprzedawcą

3. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych złotówek.

4. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedawcę kosztami Aukcji (w szczególności opłatami za wystawienie Towaru, opcje dodatkowe, prowizje od sprzedaży, dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej).

5. Zmiana opisanych w §2 punkt 1 warunków rozliczeń jest możliwa w przypadku stałej współpracy Good Flight ze Sprzedawcą na podstawie historii współpracy (liczba zrealizowanych Aukcji, analiza wpływów z Aukcji itp.)

6. W przypadku usunięcia Aukcji lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w §8 punkt 4 Regulaminu opłaty za wystawienie Towaru podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Aukcja była widoczna w Aukcje SuperGolab.pl

§3 Rozliczenia należności

1. Stan rachunku (naliczonych opłat i prowizji) wraz z informacjami o możliwych sposobach dokonania płatności oraz ewentualnym terminie końcowym (lub terminach końcowych) płatności są cały czas dostępne dla Sprzedawcy w formie elektronicznej na jego Koncie Użytkownika w Aukcje SuperGolab.pl. Stan rachunku jest aktualizowany na bieżąco, po wystawieniu oraz zakończeniu każdej Aukcji Sprzedawcy

2. Good Flight w ciągu 72 godzin od zakończenia Aukcji (lub kilki Aukcji) prześle Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail podany do Rejestracji Konta, (oraz opcjonalnie w formie: wiadomość SMS i/lub rozmowy telefonicznej i/lub listu poleconego) podsumowanie stanu rachunku (naliczonych opłat i prowizji) oraz informacje o sposobie i terminie końcowym (lub terminach końcowych) dokonania płatności.

3. Jeżeli umowa pomiędzy Good Flight a Sprzedawcą nie zakłada własnych zasad dotyczących rozliczania należności, to Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia Aukcji, zobowiązany jest dokonać płatności według bieżącego stanu rachunku (naliczonych opłat i prowizji).

4. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań związanych z wykonaniem płatności według bieżącego stanu rachunku (naliczonych opłat i prowizji).

5. Prowizje są naliczane po zakończeniu Aukcji, którą w ramach umowy Good Flight prowadził dla Sprzedawcy w ramach Aukcje SuperGolab.pl

6. W przypadku zastosowania "Systemu rozliczeniowego nr 2" w Aukcji, Good Flight ma prawo żądać od Sprzedawcy, przed wystawieniem Aukcji, dokonania wcześniejszej płatności, w określony sposób i terminie, w wysokości, która odpowiada opłacie za wystawienie Aukcji.

7. Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności Konta Użytkownika.

8. Good Flight zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.

9. Good Flight zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

§4 Faktury

1. Zasady wystawiania faktur określa obowiązujące prawo.

2. Użytkownikowi, który jest Sprzedawcą, faktury wystawiane są wyłącznie na jego żądanie.

3. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.

4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.

5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

6. Na żądanie Sprzedawcy faktura może być udostępniona w formie papierowej.

7. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

8. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury.

9. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Good Flight zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury w formie papierowej.


Data modyfikacji: 2022-01-12